قبلی
جامیوه ای حصیری زیر بافت
بعد
جا لیوانی،گلدان دیواری